REGULAMIN KONKURSU GRAND MOBILE PHOTO

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Press spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 75/66 (60-523 Poznań), KRS wpis 316953 KRS, NIP: 779-17-44-917, REGON: 630944696 (zwana dalej „Organizatorem”) ogłasza konkurs GRAND MOBILE PHOTO (dalej „Konkurs”) na najlepsze fotografie wykonane urządzeniami mobilnymi.
1.2. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które mają ukończone 16 lat, amatorów, freelancerów lub profesjonalistów zajmujących się fotografią.
1.3. Każdy z uczestników, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i jest zobowiązany stosować się do nich.

2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Jury nagrodzi najlepsze fotografie zgłoszone do konkursu, cechujące się wysokimi walorami estetycznymi, o dobrej kompozycji, atrakcyjne wizualnie, wysokiej jakości technicznej, merytorycznie zgodne z kategorią, w której są oceniane.
2.2. Do Konkursu zgłaszane mogą być zdjęcia wykonane między 1 października 2021 roku a 30 września 2022 roku.
2.3. Zdjęcia można zgłaszać w 13 kategoriach konkursowych.

Kategorie:

 • Abstract
 • Animals
 • Architecture, Design & Arts
 • Lifestyle
 • Micro
 • Minimal
 • Nature, Landscape & Environment
 • People
 • Photo Journalism: Single Photos
 • Portraits, Self-portraits
 • Street Photo
 • Technology and Modern Life
 • Travel, Sport & Adventures

2.4. Organizator ma prawo stworzyć dodatkowe kategorie, w tym specjalne oraz sponsorowane.
2.5. Organizator ma prawo wykluczyć z Konkursu zgłoszenia, które naruszają niniejszy Regulamin lub przepisy polskiego prawa powszechnego albo ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, w szczególności o wymowie: rasistowskiej, seksistowskiej czy pornograficznej.

3 ZGŁOSZENIA

3.1. Zdjęcia na konkurs mogą być zgłaszane wyłącznie przez ich autora.
3.2. Do zgłoszenia wymagane jest uiszczenie opłaty konkursowej.
3.3. Zdjęcia zgłasza się w pakietach:

– 1 zdjęcie – opłata 25 zł
– 3 zdjęcia – opłata 48 zł
– 5 zdjęć – opłata 75 zł

3.4 Jeden autor może wykupić dowolną liczbę pakietów.
3.5. Aby zgłosić się do konkursu, należy wykonać następujące kroki:

a) wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie grandmobilephoto.com
b) potwierdzić zgłoszenie poprzez kliknięcie w link otrzymany w wiadomości e-mail od Organizatora.
c) dokonać opłaty konkursowej za wybrany pakiet poprzez system PayU (Zgłaszający zostanie do niego automatycznie przekierowany po kliknięciu w link potwierdzający zgłoszenie).
d) po uiszczeniu płatności Zgłaszający otrzyma wiadomość e-mail z linkiem do panelu wgrywania zdjęć.
e) po wgraniu zdjęć należy zatwierdzić ich wybór. Po zatwierdzeniu zdjęć nie można ich już wykasować z panelu.

3.6. Tylko prawidłowo wypełnione i opłacone formularze zgłoszeniowe będą brane pod uwagę w procesie weryfikacji zgłoszeń.
3.7. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji w kwestii dopuszczenia bądź niedopuszczenia zgłaszanego materiału do Konkursu.
3.8. Każde regulaminowo zgłoszone zdjęcie spośród kategorii zdjęć pojedynczych i fotoreportażu jednocześnie bierze udział w głosowaniu na Nagrodę Internautów.
3.9. Wszystkie poprawnie zgłoszone zdjęcia będą opublikowane na stronie internetowej konkursu.
3.10. W przypadku niewgrania zdjęć lub odrzucenia ich przez organizatora w wyniku ich sprzeczności z niniejszym regulaminem Organizator nie zwraca zgłaszającemu uiszczonej wcześniej opłaty konkursowej.
3.11. Zgłoszenia przyjmowane będą od 11 lutego 2022 roku do 30 września 2022 roku do godziny 23:59. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tych terminów.
3.12. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z:

a) oświadczeniem, że zgłoszone zdjęcie nie narusza praw osób trzecich oraz że rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku przedstawianych osób,
b) udzieleniem organizatorowi konkursu zgody na wielokrotne, nieograniczone terytorialnie i czasowo oraz nieodpłatne korzystanie w całości i w wybranych fragmentach z pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora oraz firmy z nim powiązane na wszystkich polach eksploatacji (umowa licencji niewyłącznej) – w działaniach związanych z promocją i dokumentacją Grand Mobile Photo, a w szczególności wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie w formie audio, wideo, w druku oraz w internecie, a także utrwalanie i zwielokrotnianie na każdym istniejącym nośniku zapisu (karcie pamięci, CD, DVD, papierze itp.).

3.14. Autor zdjęcia, przesyłając zgłoszenie do Konkursu, oświadcza, że przysługuje mu uprawnienie do rozpowszechniania zgłaszanego zdjęcia oraz do wyrażenia Organizatorowi zgody, o której mowa w § 3 pkt 3.8. Regulaminu, oraz że wszelka wymagana prawem zgoda na korzystanie ze zgłoszonych materiałów została udzielona przez właściwe osoby (w szczególności zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osób).
3.15. Gdyby oświadczenia, o których mowa §3 pkt 3.8, 3.9, okazały się niezgodne z prawdą, autor, który wyraził zgodę na udział w Konkursie i złożył ww. oświadczenia – w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich – ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność i jest zobowiązany naprawić wszystkie szkody związane z tym faktem, a także zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich. Ponadto uczestnik Konkursu zostaje zdyskwalifikowany, a w przypadku otrzymania nagrody zobowiązany jest do jej niezwłocznego zwrotu Organizatorowi.
3.16. Zasady zgłaszania są jednakowe dla wszystkich uczestników Konkursu w każdej z kategorii.

4 WYMOGI TECHNICZNE FOTOGRAFII

4.1. Wszystkie fotografie zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej.
4.2. Zdjęcia zgłaszane na konkurs muszą być w rozdzielczości minimum 1000 px dla krótszego boku, jednakże nie większe niż 15 MB.
4.3. Zdjęcia należy zgłaszać w formatach: .jpg lub .png
4.4. Zdjęcia muszą być zrobione urządzeniem mobilnym – smartfonem lub tabletem.
4.5. Zdjęcia i zgłoszenia niespełniające powyższych wymagań zostaną zdyskwalifikowane.

5 JURY

5.1. Nominowanych i zwycięzców w poszczególnych kategoriach wskaże międzynarodowe Jury złożone z wybitnych fachowców z dziedziny fotografii, fotoedycji, wykładowców fotografii, kuratorów wystaw fotograficznych, grafików itp.
5.2. W każdej kategorii głównej Jury może wskazać do 10 nominowanych zdjęć do nagrody.

W wypadku uzasadnionym liczbą zgłoszeń lub ich poziomem Jury może odstąpić od nominacji do nagrody w danej kategorii lub pomimo nominacji nagrody nie przyznać.

5.3. Jury ma prawo:

a) przenieść materiał do innej kategorii niż zgłoszona,
b) wykluczyć z Konkursu zgłoszony materiał budzący wątpliwości etyczne lub prawne,
c) wykluczyć z Konkursu zgłoszony materiały wadliwy technicznie.

5.4. Wyniki obrad są objęte tajemnicą do momentu uroczystego ogłoszenia werdyktu konkursu.

6 NAGRODY

6.1. Zwycięzca Grand Prix Grand Mobile Photo otrzyma nagrodę w wysokości 3000 euro, pomniejszoną o należny w Polsce 10-procentowy podatek od nagród.
6.2. W każdej kategorii głównej przyznana zostanie nagroda w kwocie 500 euro, pomniejszona o należny w Polsce 10-procentowy podatek od nagród.
6.3. Laureat/ka Nagrody Internautów otrzyma nagrodę w wysokości 2000 euro, pomniejszoną o należny w Polsce 10-procentowy podatek od nagród.
6.4. Nagroda Internautów zostanie przyznana zdjęciu, które uzyska największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym przeprowadzonym na stronie internetowej Konkursu.
a) Głosować można na wszystkie zgłoszone materiały ze wszystkich kategorii.
b) Uprawnionym do głosowania jest każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat.
c) Data rozpoczęcia i czas trwania głosowania będą podane na stronie internetowej Konkursu.
d) Jeśli Organizator poweźmie przekonanie, że głosowanie w konkursie na Nagrodę Internautów odbyło się niezgodnie z zasadami Regulaminu lub że jego wynik został przez głosujących zmanipulowany, ma prawo przyznać ww. nagrodę drugiemu lub kolejnym materiałom z największą liczbą uzyskanych głosów. Organizator może też zadecydować o nieprzyznaniu Nagrody Internautów w danej edycji Konkursu.
6.5. Termin i miejsce ogłoszenia zwycięzców wszystkich kategorii zostaną ustalone przez Organizatora i podane do wiadomości na stronie internetowej Konkursu.

7 DANE OSOBOWE

7.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Press sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-523), ul. J.H. Dąbrowskiego 75/66, Organizator Konkursu.
7.2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 roku w celu realizacji Konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda uczestnika. Do wzięcia udziału w Konkursie oraz do głosowania na Nagrodę Internautów jest ona niezbędna. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia do Konkursu lub oddania głosu na Nagrodę Internautów.
7.3. Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń i opłat za nie, wydania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, podania do publicznej informacji (strona internetowa Konkursu, media) imienia i nazwiska Zwycięzców, wykonania niezbędnych obowiązków prawnych Organizatora oraz do komunikacji drogą e-mailową mogącej zawierać materiały marketingowe i handlowe Organizatora. Dane osobowe osób głosujących na Nagrodę Internautów są przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia głosowania na Nagrodę Internautów, tj. wyłonienia zwycięzcy, zaproszenia wybranych osób na galę oraz do komunikacji drogą e-mailową mogącej zawierać materiały marketingowe i handlowe Organizatora.
7.4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Jeśli uczestnik Konkursu cofnie zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji Konkursu, jego dane zostaną usunięte i nie będzie dalej mógł brać udziału w Konkursie. Ewentualne wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7.5. Każdemu uczestnikowi przysługują prawa:
a) dostępu do podanych danych osobowych,
b) żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
c) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
d) żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
7.6. Dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom jedynie w celu realizacji obowiązków Organizatora Konkursu wynikających z Regulaminu i przepisów prawa np. dostawcom usług IT, pocztowych, księgowych.
7.7. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora: e-mail: [email protected], listowny: ul. J.H. Dąbrowskiego 75/66, 60-523 Poznań.

8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin, o których mowa powyżej, rozumie się: dzieci, rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, dziadków, małżonków, rodziców małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem Organizatora.
8.2. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że naruszenie praw jest zawinione przez Organizatora.
8.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych przez uczestników Konkursu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.
8.4. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować na oficjalnej stronie internetowej.
8.5. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora. Wszelkie pytania związane z interpretacją Regulaminu można wysyłać e-mailowo na adres: [email protected]

Regulamin opublikowano w lutym 2022 roku.